RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców lub opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. I. Newtona w Przemyślu, ul. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. 16 670-54-20.
 2. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. I. Newtona w Przemyślu, ul. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. 16 670-54-20.
 2. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych.
 3. Obszar objęty monitoringiem obejmuje korytarze oraz najbliższe otoczenie wokół budynku.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Nagrania są przechowywane przez okres do 30 dni, a następnie automatycznie nadpisywane.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.