Nabór i opłaty

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. I. Newtona w Przemyślu.

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe.
– Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. I. Newtona w Przemyślu.

REGULAMIN REKRUTACJI

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. I. Newtona w Przemyślu.

 1. Rekrutacja do klas w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. I. Newtona w Przemyślu odbywa się przez cały rok.
 2. W roku szkolnym 2022/2023 do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. I. Newtona w Przemyślu przyjmowane są dzieci do klas: pierwszej, oraz od drugiej do ósmej.
 3. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowani są uczniowie po ukończeniu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego bądź – bez ukończonej edukacji przedszkolnej ale po uzyskaniu pozytywnej opinii PPP.
 4. Liczbę uczniów, którzy mogą być przyjęci do poszczególnych klas w danym roku szkolnym określa Organ Prowadzący Szkołę.
 5. O przyjęciu uczniów decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie wyników procedury kwalifikacyjnej.
 6. Rekrutacja do klas pierwszych roku szkolnym 2022/2023 odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 7. Zapisy przyjmowane są w sekretariacie szkoły na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka. Kartę Zgłoszenia rodzice lub opiekunowie prawni składają osobiście.
 8. W przypadku zakwalifikowania dziecka w poczet uczniów NSP im. I. Newtona należy uiścić opłatę wpisową (wysokości opłat podane są w załączniku).
 9. Po zakończeniu edukacji dziecka w przedszkolu należy przedstawić w szkole Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – dokument wydawany przez placówkę przedszkolną ( dotyczy zapisu do klasy pierwszej).
 10. Na początku roku szkolnego rodzice lub prawni opiekunowie podpisują umowę o kształceniu dziecka.
 11. W ramach rekrutacji szkoła może organizować spotkania dla przyszłych uczniów i ich rodziców (dzień otwarty, festiwal nauki, itp.).
 12. Listę przyjętych ogłasza dyrektor szkoły.
 13. Dyrektor NSP im. I. Newtona ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do szkoły. Dotyczy to bardzo szczególnych przypadków. Rodzice, bądź opiekunowie prawni mają prawo odwołać się od tej decyzji do Organu Prowadzącego szkołę.
 14. Decyzja organu jest ostateczna.

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych:

 • Ogłoszenie o rozpoczętej rekrutacji – do 15 stycznia 2022 roku
 • Przyjmowanie zgłoszeń do klasy pierwszej – 17 stycznia 2022 – 29 kwietnia 2022
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy pierwszej – do 6 maja 2022 roku
 • Wniesienie opłaty wpisowej (250 zł: w tym opłata za mundurek szkolny) – do 20 maja 2022 roku,
 • Dostarczenie do szkoły informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – do 8 lipca 2022 roku,
 • Podpisanie umowy o kształceniu dziecka – do 31 sierpnia 2022 roku.

Karta zgłoszenia:

 • Zapisy przyjmowane są na podstawie wypełnionej „Karty Zgłoszenia” złożonej osobiście w sekretariacie Szkoły lub wysłanej na maila: poczta@szkolanewton.pl.

Wymagane dokumenty na tym etapie:

 • wypełniona Karta Zgłoszenia (do pobrania tutaj),
 • opinia wychowawcy przedszkola o dziecku (dotyczy rekrutacji do klasy pierwszej).

Zniżki w opłatach:

do zniżek w 2022/ 2023 uprawnione są następujące osoby:

 • absolwenci NPJ Promyczek (tylko w klasie 1) 10%,
 • dziecko posiadające orzeczenie 20%,
 • rodzeństwo ( drugie dziecko z rodziny ) 25%,
 • rodzeństwo ( trzecie dziecko z rodziny) 50 %.

Zniżki obowiązują tylko przy terminowych wpłatach.
Zniżki nie łącza się, należy wybrać jedną, z której chcecie Państwo skorzystać (wyjątek stanowi opłata nauki rodzeństwa).