Samorządy

Nie wyobrażamy sobie właściwego funkcjonowania szkoły pozbawionej wsparcia rodziców oraz samych uczniów. Dlatego opieramy naszą działalność m.in. na współpracy z corocznie wybieranym przedstawicielstwem rodziców i uczniów – Radą Rodziców szkoły oraz Samorządem Uczniowskim. Wspólne działania przyczyniają się do podwyższania jakości pracy szkoły, procentują organizacją wspólnych przedsięwzięć – choćby corocznego jarmarku świątecznego.

Prezydium Rady Rodziców:

 • Adam Jasina – przewodniczący,
 • Anna Lisowiec – z-ca przewodniczącego,
 • Katarzyna Partyka – skarbnik,
 • Sabina Kalamarz-Wołczacka – sekretarz,
 • Czesław Baran – członek prezydium.

Rada Rodziców jest organem, który:

 • reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły,
 • współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
 • współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły,
 • pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły,
 • organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji i zadań szkoły.

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

 • występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą,
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
 • wybór przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców, Komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły,
 • uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,
 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Rady i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
 • wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do ustaw.

Parlament dzieci i młodzieży w postaci Samorządu Uczniowskiego wybierany jest na początku każdego roku szkolnego. Praca w SU jest formą wyróżnienia, uczy odpowiedzialności i przygotowuje do działalności dla dobra społecznego. Samorządzenie to znaczy samodzielność myślenia, suwerenność grupy, zrozumienie dla osiągnięcia wspólnego dobra z poszanowaniem mniejszości, zdolność do
kompromisu. Zależy nam aby realizacja celów SU odbywała się w oparciu o własną inicjatywę uczniów z zachowaniem poczucia odpowiedzialności.

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022 tworzą:

 • Zofia Malcher – klasa 7a – przewodnicząca,
 • Filip Kuca – klasa 6 – z-ca przewodniczącej,
 • Natalia Bochnacka – klasa 7b – sakretarz,
 • Mateusz Wawro – klasa 5 – skarbnik.