Samorządy

Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:

Celina M.-Ch. – przewodniczący
Rafał L. – zastępca przewodniczącego
Lucyna S.-B. – skarbnik
Anna L. – sekretarz

Rada Rodziców:

 • reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły,
 • współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
 • współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły,
 • pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły,
 • organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji i zadań szkoły.

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

 • występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą,
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
 • wybór przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców, Komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły,
 • uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,
 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Rady i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
 • wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do ustaw.

Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2018/2019:

Jagoda K. – przewodniczący
Pola Ch. – zastępca przewodniczącego
Hubert P. – sekretarz

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Klasa I a: Karol B., Aleksandra H., Lena K.
Klasa II a: Karol K., Bruno. M., Iwo Ch.
Klasa III a: Michał A., Artur Cz., Maksymilian Z.
Klasa IV a: Anastazja F., Aleksander G.
Klasa IV b: Lena G.
Klasa V a: Maksymilian K., Olga K., Dominik K.